ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Toepasselijkheid
  De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Greetbana. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Greetbana te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.
 2. Aanbiedingen en prijzen
  Aanbiedingen door en prijzen van Greetbana zijn vrijblijvend. Greetbana accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Greetbana behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 3. Bestellingen
  Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, E-mail, Internet of mondeling is de overeenkomst een feit. Greetbana behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 4. Annuleringen
  Een door Greetbana geaccepteerde bestelling kan tot 24 uur voor de leverdatum kosteloos geannuleerd worden.

4.1 Annulering van maatwerk
Het annuleren van maatwerk is niet mogelijk. Indien een bestelling die maatwerk bevat (zoals logo’s, foto’s, aangepaste smaken, aangepast design e.d.) wordt geannuleerd, zullen de kosten voor het maatwerk volledig in rekening gebracht worden. De overige kosten worden op basis van de in 4. in rekening gebracht.

 1. Bezorg- en administratiekosten
  Greetbana bezorgt door heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. De reguliere bezorgkosten van PostNL zijn van toepassing.
 2. Leveringen
  Greetbana levert op dinsdag t/m vrijdag tussen 18:00 uur en 22:00 uur. Greetbana zal steeds streven het bestelde binnen de door klant aangegeven gewenste datum te bezorgen. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder punt 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Greetbana ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De te leveren goederen kunnen enigszins afwijken van de voorbeelden op de website, hiervoor kan Greetbana niet verantwoordelijk worden gesteld.
 3. Betaling
  De klant voldoet bij Greetbana aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt 3 bedoelde overeenkomst, middels contante betaling, iDEAL, Mastercard, Maestro, Visa, PayPal, Bunq of pin. De klant geeft de gewenste betaalwijze bij het plaatsen van de bestelling aan.
 4. Overdracht van risico en eigendom
  Het risico van het geleverde gaat van Greetbana over naar de klant, zodra de aflevering op locatie heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt 6, bedoelde verplichtingen heeft voldaan.
 5. Klantgegevens
  Indien de klant aan Greetbana opgave doet van een adres is Greetbana gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te bezorgen met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt 6. Klanten die bezorging wensen op een ander adres dan bij ons bekend is, zijn verplicht het gewenste bezorgadres te vermelden bij het plaatsen van de bestelling.
 6. Aansprakelijkheid
  Greetbana is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Greetbana is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Greetbana komen. Greetbana draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Greetbana eveneens geen verantwoordelijkheid. Greetbana is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Greetbana, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Greetbana. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Greetbana uitgesloten.
 7. Overmacht
  In geval van overmacht heeft Greetbana het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Greetbana gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Greetbana kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 8. Rechten
  De klant van Greetbana dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Greetbana geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Greetbana garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.
  Alle contacten en transacties met Greetbana geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Greetbana. Niets uit uitgaven of publicaties van Greetbana mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Greetbana.
  Lay out en structuur zoals kleurstellingen, foto’s en het esthetisch aangezicht van alle pagina’s en dit alles in de ruimste zin des woord betreffende de site www.greetbana.nl zoals deze draait in het heden of gedraaid heeft in het verleden zijn te beschouwen als intellectueel eigendom en rust auteursrecht op in eigendom van Greetbana.
  Niets van de site mag zonder schriftelijke toestemming gebruikt worden.
  Dit alles met een direct opeisbare boete a € 1000, 00 per item.
 9. Betaling
  Als er niet bij vooruitbetaling wordt betaald zal Greetbana de klant voorzien van een gespecificeerde factuur. De klant voldoet bij Greetbana aan de verplichting middels betaling van deze factuur. Klant zal de betaling binnen de termijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, maar voor de leverdatum van de eerst genoemde levering op desbetreffende factuur voldoen. Indien de betaling niet binnen deze termijn is voldaan, wordt er door Greetbana een herinnering uitgestuurd. Blijft betaling na deze herinnering uit, dan wordt de vordering overgedragen aan een derde partij. Bijkomende kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bank aan Greetbana. Greetbana verzoekt klant de factuur binnen zeven (7) dagen na factuurdatum te voldoen. Indien dit niet gebeurt behoudt Greetbana het recht al geaccepteerde bestellingen van afnemer al dan niet tijdelijk op te schorten.
 10. Toepasselijk recht
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Greetbana en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 11. Klachten
  De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, per e-mail bij Greetbana te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Greetbana te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.